Ubezpieczenie rolne

Ubezpieczenia rolne

Osoby prowadzące własne gospodarstwo rolne, mają świadomość tego, z jak trudną oraz wymagającą pracą muzą mierzyć się każdego dnia. Rolnictwo jest dodatkowo branżą, która wiąże się ze sporym ryzykiem, gdyż sporo warunkują tutaj okoliczności, na które rolnik nie ma bezpośredniego wpływu. Niekorzystne warunki atmosferyczne mogą zniszczyć uprawy, a choroby zwierząt sprawić, że konieczny będzie przedwczesny ubój. Chcąc ochronić się przed stratami finansowymi z tego tytułu, najlepszym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie rolne.

Czy ubezpieczenia rolnicze jest obowiązkowe?

Zgodnie z ustawą przyjętą w roku 2003, rolnicy mają obowiązek wykupienia dwóch polis, a pierwsza z nich to ubezpieczenie budynków rolnych. Dotyczy to jednak rolników, których powierzchnia ziemi pod uprawie wynosi przynajmniej 1 hektar. Tym samym, objęte ubezpieczeniem budynki rolne muszą: 

 • być powiązane z gruntem,
 • posiadać powierzchnię, przynajmniej 20m2,
 • mieć dach i fundamenty,
 • być własnością rolnika.

Z uwagi na to, standardowe ubezpieczenie rolnicze, nie będzie obejmować m.in. tunelów, szklarni, namiotów i innych podobnych. Polisa może wykluczyć także te budynku, które nie są dedykowane szeroko pojętej produkcji rolniczej.

Jak można dowiedzieć się z ustawy, obowiązkowe ubezpieczenie rolne musi obejmować wymienione zdarzenia.

 • Deszcz nawalny, którego współczynnik wydajności wynosi minimum 4.
 • Eksplozja – dotyczy również szkód wywołanych implozją.
 • Grad.
 • Huragan (minimalna prędkość to 24 m/s).
 • Lawina – dotyczy mas lodu, śniegu, kamieni, skał, błota, ziemi.
 • Obsunięcie się ziemi.
 • Pożar.
 • Opady śniegu – dotyczy ciężaru pokrywy śnieżnej, która przekracza 85% wartości obciążenia śniegiem gruntu dla obszaru, gdzie znajduje się budynek.
 • Podtopienie wskutek deszczu nawalnego lub spływu wód.
 • Powódź – dotyczy zalania terenu wskutek podniesienia się poziomu wody w korytach wód stojących lub płynących.
 • Tąpnięcie.
 • Uderzenie pioruna.
 • Uderzenie statku powietrznego.

Co grozi, za brak ubezpieczenia rolnego?

W roku 2020, kara za nieposiadanie ubezpieczenia rolniczego wynosiła 650 zł brutto, co stanowi ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Należy nadmienić, iż rolnicy korzystający z bezpośrednich dopłat do produkcji rolnej, zobowiązani są również ubezpieczyć nie mniej niż połowę swoich upraw, przed okolicznościami z powyższej listy. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie rolnicze może być dotowane w 65% z budżetu państwa.

Dodatkowo, rolnicy zobowiązani są do wykupienia OC – Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Chodzi tutaj o zabezpieczenie, przed skutkami finansowymi w przypadku szkód, wyrządzonych osobom trzecim. Wówczas, w przypadku np. nieostrożnej jazdy ciągnikiem na sąsiednim polu, wszelkie straty będą pokryte z polisy. Brak OC, wiąże się z grzywną, którego wysokość to 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ubezpieczenie rolne o szerszym zakresie, niż obowiązkowa polisa

Oprócz polisy obowiązkowej, istnieje możliwość dodatkowego ubezpieczenia pozostałych elementów majątku, który także związany jest z prowadzeniem działalności rolniczej. Może być to też wszystko to, co przejawia wysoką wartość dla rolnika, a przy tym obarczone jest dużym ryzykiem. Aktualnie, towarzystwa ubezpieczeniowe są w stanie zaoferować wiele różnych wariantów, które rozszerzają obowiązkowe ubezpieczenie rolne o dodatkowe warunki.

Korzystając z pomocy specjalistów TDF, z pewnością uda Ci się odnaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej działalności rolnej. Porównując wiele dostępnych oferty, zostanie wyłonione najlepsze wyjście, z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań, a także możliwości finansowych Klienta.